มูลนิืธิ กู้ภัยภาคเหนือ และ รพ. ในภาคเหนือ

มูลนิืธิ กู้ภัยภาคเหนือ

กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ช่อง1 = 168.275
ช่อง2 = 168.475
ช่อง3 = 168.775
CB245 CH.62 เบอร์โทรห้องศูนย์วิทยุ 055-224191

มูลนิธิรวมใจ อปพร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 168.275(ช่องหลัก)
168.475(ช่อง2) .053-218888, 053-416444
(2เบอร์ตรงห้องวิทยุ)

กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (กู้ภัยอุตรดิตถ์) จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องหลัก 168.475
ช่องรอง 168.275
168.775 MHZ CH.59 เบอร์ตรงห้องสื่อสาร / TEL 055-442055
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์ (VRแจ้งเหตุ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 145.325 .
/TEL 056-358335 .
มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยศิรินทร์39 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 153.775 . . .

ศูนย์ประสานงานหน่วยศิรินทร์ ๓๙ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 153.775 . 086-1995212 หรือ
สายด่วน 1784

ชมรมกู้ภัยนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 147.380 . . .

ศูนย์ กู้ภัยเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 147.680 0864398022

มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี Ham จ.อุทัยธานี 158.035 . 056532503 เว็บไซต์

มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี Ham จ.อุทัยธานี 149.800 . 0872031229 ( หน.เขตเมือง )

ชมรมกู้ภัยเมืองพระชนก จ.อุทัยธานี 147.500 . .

อปพร.เทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 162.800,162.330 . Tel: 199 .

มูลนิธิเชียงคำร่วมใจ และชมเชียงคำบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา 153.930 054 452333

สว่างกำแพงเพชร(เม้งเพช) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 143.060 055-711551

โรงพยาบาลในภาคเหนือ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง


เชียงราย เิทิง

053-795259,

053-796066 146 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเิทิง

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

053-910999,

053-700200 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเซีย 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง

ค่ายเม็งรายมหาราช

053-717649-51 256 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

เชียงรายประชานุเคราห์

053-719155-60 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

เชียงแสน

053-777017,

053-777035 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

ป่าแดด

053-654479-80 195 หมู่ 4 ถนนพาน-ร่องแมต ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด

พญาเม็งราย

053-799033,

053-799124 156 หมู่ 10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย

พาน

053-659495-6 516 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน

แม่จัน

053-772784-6 274 ถนนพหลโยธิน ในหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน

แม่ลาว

053-603100-19 309 หมู่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

แม่สาย

053-731300-1 101 หมู่10 ตำบลเวียงบางคำ อำเภอแม่สาย

เวียงแก่น

053-608153-4 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

เวียงป่าเป้า

053-781342-3 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า

สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

053-655712-5 354 หมู่ 10 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ

โอเวอร์บรุ๊ค

053-711366 ,

053-744882 17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง

เชียงใหม่ ค่ายกาวิละ

053-245784,

053-247997 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

จอมทอง

053-362075-80 259 หมู่ี่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง

ช้างเผือก

053-220022-9 1/7 ช้างเผือก ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

เชียงใหม่ใกล้หมอ

053-284262-7 157/16-19 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง

เชียงใหม่ราม

053-224852-70 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

ไชยปราการ

053-870444 131 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

ดอยเต่า

053-833189-90 105 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า

ดอยสะเก็ด

053-495571,

053-495505 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด

ดารารัศมี

053-297207 101 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

นครพิงค์

053-890755-64 159 ถนนเชียงใหม่-นครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

ประสาทเชียงใหม่

053-217704 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

ฝาง

053-382754 – 5 30 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง

พร้าว

053-474783-5 181 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว

มหาราชนครเชียงใหม่

053-947000 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

แมคคอร์มิค

053-921777 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

แม่แจ่ม

053-485098-9 73 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

แม่แตง

300 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

แม่วาง

053-928044-5 191 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

แม่อาย

053-459615-9 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

ราชเวชเชียงใหม่

053-801999 316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

ลานนา

053-999777 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน (แขวงนครพิงค์) อำเภอเมือง

สวนปรุง

053-280228-46 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง

สันกำแพง

053-446635-8 129 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง

สันทราย

053-498503-4 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต. หนองหาร อ. สันทราย

สันป่าตอง

053-311404,

053-311711 149 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

หางดง

053-442112-3 260 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง

ฮอด

053-831443-5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด

น่าน ท่าวังผา

054-755380,

054-755516 84 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา

น่าน

054-771620 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

นาหมื่น

054-787013-4 78 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น

บ้านหลวง

054-761060 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง

สองแคว

054-777084-7 99 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว

พะเยา จุน

054-409200-2 7 หมู่ 7 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน

เชียงคำ

054-451300-1 224 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ

แพร่ แพร่

054-522444,

054-533500 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

ร้องกวาง

054-596444-6 323 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง

ลอง

054-581479,

054-581188 156 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง

วังชิ้น

054-589098,

054-589106 115 หมู่ 8 ถนนวังชิ้น-เถิน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

054-613134 ,

054-613354 545 หมู่9 ถนนเด่นชัย-ศรีสัชนาลัย ตำบลเด่นชัย อ. เด่นชัย

สอง

054-591575 475 หมู่ 3 ถนนวังซ้าย ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง

สูงเม่น

054-541299 ,

054-541430 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น

หนองม่วงไข่

054-647458-60 329 ม. 4 ถ. หนองน้ำรัด-วังหลวง ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่

แม่ฮ่องสอน ขุนยวม

053-691017,

053-691098 455 หมู่ 1 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม

ปางมะผ้า

053-617152-6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

แม่ลาน้อย

053-689060 79 หมู่ 9 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย

แม่สะเรียง

053-621027-9 74 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

ศรีสังวาลย์

053-620731-2 101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง

สบเมย

053-681888 135 หมู่1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย

ลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

054-221874 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง

แจ้ห่ม

054-271005-6 195 หมู่ที่ 3 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม

แม่เมาะ

054-266157-8 392 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

ลำปาง

054-223623-31 280 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

วังเหนือ

054-279100 362 หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ

ลำพูน ป่าซาง

053-555258-60 46 หมู่ 7 ถนนป่าซาง-ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง

ลี้

053-979834-5 111 หมู่ี่ 7 บ้านป่าหก ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้

หริภุญชัย เมโมเรียล

053-581600-6 109-111 ถนนลำพูน-บ้านธิ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

อุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก

055-448825 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง

ทองแสนขัน

055-418035-44 261 ถนนแสนขัน-น้ำอ่าง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน

ท่าปลา

055-499212-3 139 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา

น้ำปาด

055-481574-7 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด

บ้านโคก

055-486482-3 232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก

อุตรดิตถ์

055-414484-8 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Followers

Woot! Watcher

Blog Archive

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

Currency Converter

This Day in History