มูลนิืธิ กู้ภัยภาคเหนือ และ รพ. ในภาคเหนือ

มูลนิืธิ กู้ภัยภาคเหนือ

กู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ช่อง1 = 168.275
ช่อง2 = 168.475
ช่อง3 = 168.775
CB245 CH.62 เบอร์โทรห้องศูนย์วิทยุ 055-224191

มูลนิธิรวมใจ อปพร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 168.275(ช่องหลัก)
168.475(ช่อง2) .053-218888, 053-416444
(2เบอร์ตรงห้องวิทยุ)

กู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (กู้ภัยอุตรดิตถ์) จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องหลัก 168.475
ช่องรอง 168.275
168.775 MHZ CH.59 เบอร์ตรงห้องสื่อสาร / TEL 055-442055
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์ (VRแจ้งเหตุ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 145.325 .
/TEL 056-358335 .
มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยศิรินทร์39 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 153.775 . . .

ศูนย์ประสานงานหน่วยศิรินทร์ ๓๙ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 153.775 . 086-1995212 หรือ
สายด่วน 1784

ชมรมกู้ภัยนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 147.380 . . .

ศูนย์ กู้ภัยเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 147.680 0864398022

มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี Ham จ.อุทัยธานี 158.035 . 056532503 เว็บไซต์

มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี Ham จ.อุทัยธานี 149.800 . 0872031229 ( หน.เขตเมือง )

ชมรมกู้ภัยเมืองพระชนก จ.อุทัยธานี 147.500 . .

อปพร.เทศบาลเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 162.800,162.330 . Tel: 199 .

มูลนิธิเชียงคำร่วมใจ และชมเชียงคำบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา 153.930 054 452333

สว่างกำแพงเพชร(เม้งเพช) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 143.060 055-711551

โรงพยาบาลในภาคเหนือ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง


เชียงราย เิทิง

053-795259,

053-796066 146 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเิทิง

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

053-910999,

053-700200 111/5 หมู่ 13 ถนนเอเซีย 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง

ค่ายเม็งรายมหาราช

053-717649-51 256 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

เชียงรายประชานุเคราห์

053-719155-60 1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

เชียงแสน

053-777017,

053-777035 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

ป่าแดด

053-654479-80 195 หมู่ 4 ถนนพาน-ร่องแมต ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด

พญาเม็งราย

053-799033,

053-799124 156 หมู่ 10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย

พาน

053-659495-6 516 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน

แม่จัน

053-772784-6 274 ถนนพหลโยธิน ในหมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน

แม่ลาว

053-603100-19 309 หมู่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

แม่สาย

053-731300-1 101 หมู่10 ตำบลเวียงบางคำ อำเภอแม่สาย

เวียงแก่น

053-608153-4 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

เวียงป่าเป้า

053-781342-3 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า

สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

053-655712-5 354 หมู่ 10 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ

โอเวอร์บรุ๊ค

053-711366 ,

053-744882 17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง

เชียงใหม่ ค่ายกาวิละ

053-245784,

053-247997 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

จอมทอง

053-362075-80 259 หมู่ี่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง

ช้างเผือก

053-220022-9 1/7 ช้างเผือก ซอย 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

เชียงใหม่ใกล้หมอ

053-284262-7 157/16-19 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง

เชียงใหม่ราม

053-224852-70 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

ไชยปราการ

053-870444 131 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ

ดอยเต่า

053-833189-90 105 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า

ดอยสะเก็ด

053-495571,

053-495505 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด

ดารารัศมี

053-297207 101 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

นครพิงค์

053-890755-64 159 ถนนเชียงใหม่-นครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

ประสาทเชียงใหม่

053-217704 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

ฝาง

053-382754 – 5 30 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง

พร้าว

053-474783-5 181 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว

มหาราชนครเชียงใหม่

053-947000 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง

แมคคอร์มิค

053-921777 133 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

แม่แจ่ม

053-485098-9 73 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม

แม่แตง

300 หมู่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

แม่วาง

053-928044-5 191 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

แม่อาย

053-459615-9 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

ราชเวชเชียงใหม่

053-801999 316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง

ลานนา

053-999777 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน (แขวงนครพิงค์) อำเภอเมือง

สวนปรุง

053-280228-46 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง

สันกำแพง

053-446635-8 129 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง

สันทราย

053-498503-4 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต. หนองหาร อ. สันทราย

สันป่าตอง

053-311404,

053-311711 149 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

หางดง

053-442112-3 260 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอหางดง

ฮอด

053-831443-5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด

น่าน ท่าวังผา

054-755380,

054-755516 84 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา

น่าน

054-771620 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

นาหมื่น

054-787013-4 78 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น

บ้านหลวง

054-761060 191 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง

สองแคว

054-777084-7 99 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว

พะเยา จุน

054-409200-2 7 หมู่ 7 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน

เชียงคำ

054-451300-1 224 ถนนสิทธิประชาราษฎร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ

แพร่ แพร่

054-522444,

054-533500 144 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง

ร้องกวาง

054-596444-6 323 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง

ลอง

054-581479,

054-581188 156 หมู่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง

วังชิ้น

054-589098,

054-589106 115 หมู่ 8 ถนนวังชิ้น-เถิน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

054-613134 ,

054-613354 545 หมู่9 ถนนเด่นชัย-ศรีสัชนาลัย ตำบลเด่นชัย อ. เด่นชัย

สอง

054-591575 475 หมู่ 3 ถนนวังซ้าย ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง

สูงเม่น

054-541299 ,

054-541430 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น

หนองม่วงไข่

054-647458-60 329 ม. 4 ถ. หนองน้ำรัด-วังหลวง ต. น้ำรัด อ. หนองม่วงไข่

แม่ฮ่องสอน ขุนยวม

053-691017,

053-691098 455 หมู่ 1 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม

ปางมะผ้า

053-617152-6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

แม่ลาน้อย

053-689060 79 หมู่ 9 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย

แม่สะเรียง

053-621027-9 74 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

ศรีสังวาลย์

053-620731-2 101 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง

สบเมย

053-681888 135 หมู่1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย

ลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

054-221874 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง

แจ้ห่ม

054-271005-6 195 หมู่ที่ 3 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม

แม่เมาะ

054-266157-8 392 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

ลำปาง

054-223623-31 280 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

วังเหนือ

054-279100 362 หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ

ลำพูน ป่าซาง

053-555258-60 46 หมู่ 7 ถนนป่าซาง-ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง

ลี้

053-979834-5 111 หมู่ี่ 7 บ้านป่าหก ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้

หริภุญชัย เมโมเรียล

053-581600-6 109-111 ถนนลำพูน-บ้านธิ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

อุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก

055-448825 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง

ทองแสนขัน

055-418035-44 261 ถนนแสนขัน-น้ำอ่าง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน

ท่าปลา

055-499212-3 139 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา

น้ำปาด

055-481574-7 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด

บ้านโคก

055-486482-3 232 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก

อุตรดิตถ์

055-414484-8 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
พัทยา, ชลบุรี, Thailand
หวานละมุน เหมาะจิ้มขนมปัง

Followers

Blog Archive